Η επιχείρηση ΒΙΟΑΡΩΓΗ Α.Ε. που εδρεύει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. εντάχθηκε στη δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. Ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19.

Το συνολικό ποσό δημόσιας χρηματοδότησης που έλαβε η επιχείρηση με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ανέρχεται σε 100.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δημόσια χρηματοδότηση αντιστοιχεί σε ποσοστό 78,87% του Κεφαλαίου Κίνησης της επιχείρησης για το έτος αναφοράς 2019.

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

  •  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
  •  αύξηση της ρευστότητας της 
  •  ενίσχυση της εξωστρέφειας
  •  ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
  •  διατήρηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας
  •  ενίσχυση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης
  •  ενίσχυση της καινοτομίας των προϊόντων της

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην εθνική οικονομία.