Η νοηματική γλώσσα (ΝΓ) αποτελεί τη βασική γλώσσα επικοινωνίας για άτομα με προβλήματα ακοής. Η πρόσβαση στην επικοινωνία μέσω της γλώσσας είναι ουσιώδης για την εκπλήρωση βασικών ανθρώπινων αναγκών, ωστόσο στην περίπτωση της ΝΓ υπάρχει σημαντικό κενό στην προσφορά διερμηνέων, που συχνά επιφυλάσσει μέχρι και κινδύνους για τους χρήστες της σε περίπτωση έκτακτων και σοβαρών περιστατικών υγείας.

To HealthSign προτείνει την υλοποίηση μιας εφαρμογής αυτόματης διερμηνείας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) μέσω διαδικτύου με έμφαση στις υπηρεσίες υγείας.

Οι υπηρεσίες υγείας είναι οι συνηθέστερες περιπτώσεις για τις οποίες οι κωφοί αναζητούν διερμηνείς και πολλές φορές η ζήτηση παραμένει ανικανοποίητη ή απαιτεί μεγάλη αναμονή. Tαυτόχρονα η δυνατότητα κάποιος κωφός να έχει άμεση πρόσβαση σε ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό με ταυτόχρονη διερμηνεία αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη στην ασφάλεια και στην κοινωνική ενσωμάτωση των κωφών.

Η BioAssist, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα HealthSign θα προσαρμόσει κατάλληλα την διαδικτυακή πλατφόρμα αρωγής χρηστών που έχει αναπτύξει.