Το beHEALTHIER προτείνει την ανάπτυξη μιας καινοτόμου πλατφόρμας για τη Διαχείριση Ολιστικών Δεδομένων Υγείας με στόχο την χάραξη Πολιτικών Υγείας. Το συγκεκριμένο έργο βελτιώνει την αξιοποίηση των δεδομένων υγείας μέσα από την ενσωμάτωση τεχνολογιών που επιτρέπουν την ολιστική ανάλυσή τους, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία από παρόμοιες βάσεις δεδομένων, αλλά και την συνεχή εξέλιξή τους μέσα από την ενσωμάτωση νέων δεδομένων. Αυτή η προσέγγιση προσφέρει αξία στη χάραξη πολιτικών υγείας μέσω της διαμόρφωσης πληθυσμών με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, στο έργο προτείνεται μια διαδικασία συλλογής και διαχείρισης ιατρικών δεδομένων που αφορούν την υγεία ενός ατόμου και αποτελείται από τρία (3) στάδια:

  • Συλλογή των δεδομένων και δημιουργία των Εκτεταμένων Φακέλων Υγείας (eXtended Health Records – XHRs), στους οποίους περιλαμβάνονται όλοι οι καθοριστικοί παράγοντες υγείας, με σκοπό τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας του ατόμου. Οι ΕΦΥ περιλαμβάνουν δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία των ασθενών, ενσωματώνοντας δεδομένα πρόληψης και περίθαλψης, υγειονομικά και κοινωνικά δεδομένα που καταγράφονται από τον ασθενή και τον περιβάλλον του, δεδομένα κοινωνικής μέριμνας που συλλέγονται από κοινωνικούς φορείς και δεδομένα που καταγράφονται και μεταδίδονται υπό μορφή βιοσημάτων από ιατρικές συσκευές συνδεδεμένες με το άτομο ή/και ασθενή (όπως activity trackers, smartwatches, wearables κ.α.).
  • Εφαρμογή εργαλείων ανάλυσης στα δεδομένα για την υλοποίηση προβλέψεων και παροχή πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένα ρίσκα για την υγεία τόσο σε επίπεδο πληθυσμού όσο και σε ατομικό επίπεδο, εφαρμόζοντας ποικίλες τεχνικές μηχανικής μάθησης. Στόχος είναι η απεικόνιση των αποτελεσμάτων των τεχνικών ανάλυσης δεδομένων με ουσιαστικό και κατανοητό τρόπο.
  • Δημιουργία πολιτικών για τη Δημόσια Υγεία ή ενημέρωση των ήδη υπάρχουσων με βάση των καταχωρήσεων των υπεύθυνων χάραξης πολιτικών, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την Ανάλυση Δεδομένων.
Κύρια Διαδικασία Έργου

Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη Πολιτικών Υγείας που απευθύνονται σε εθνικό επίπεδο, οργανισμούς, και χρονοδιαγράμματα, αναδεικνύοντας πιθανούς κινδύνους/ασθένειες. Κύριοι στόχοι είναι η επιστημονική πρόοδος μέσω της ενίσχυσης της ιατρικής γνώσης και της δημόσιας υγείας και η υιοθέτηση των μηχανισμών του beHEALTHIER σε διαφορετικούς επιστημονικούς τομείς.

Η BioAssist συμβάλλει στην διεκπεραίωση του έργου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και την εταιρεία Byte Computer. Μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της πλατφόρμας της, η BioAssist συνεισφέρει στην εκμετάλλευση πηγών δεδομένων, ενσωματώνοντας πηγές συνεχούς ροής (αισθητήρες βιοσημάτων και φορετές συσκευές), αλλά και στην αξιοποίηση των δεδομένων, αναπτύσσοντας μεθοδολογίες και μηχανισμούς ανάλυσης που στοχεύουν στην πρόληψη και την παροχή εξατομικευμένης φροντίδας.

Το beHEALTHIER αποτελεί ένα εθνικό έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2020 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2022.